PORADY

Rzecznik Ubezpieczonych

w czym może pomóc

Rzecznik Ubezpieczonych jest organem państwa polskiego, powołanym w celu pomocy osobom dochodzącym swoich roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych. Zadaniem Rzecznika jest udzielanie porad prawnych, nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez ubezpieczycieli, występowanie w obronie interesu poszkodowanych.

rzecznik ubezpieczonychPodstawową zasadą w działaniu Rzecznika jest to, że interweniuje on tylko na wyraźny wniosek poszkodowanego, w zakresie takim, o jaki poszkodowany się zwróci. Rzecznik nie może zatem pomóc nikomu „z urzędu”, bez wniosku o podjęcie udziału w sprawie. Rzecznik nie działa też jako pełnomocnik – nie będzie dochodził w imieniu poszkodowanego roszczeń ani walczył z ubezpieczycielem o jak najwyższe odszkodowanie. Jedyne, co Rzecznik może zrobić, to zbadać przebieg postępowania likwidacyjnego pod kątem zgodności z prawem i, w przypadku stwierdzenia naruszeń, wystąpić do ubezpieczyciela o zmianę stanowiska.

Trzeba zauważyć, że Rzecznik nie ma żadnych instrumentów władczych, pozwalających mu zmusić ubezpieczyciela do takiego czy innego zachowania. Rzecznik nie może nakładać kar, nie ma też uprawnień przysługujących sądom. Może jedynie próbować wpłynąć na ubezpieczyciela, wytykając jego błędy i przedstawiając argumentację świadczącą na korzyść poszkodowanego.

Czy oznacza to, że w praktyce Rzecznik Ubezpieczonych jest nieskuteczną i zbędną instytucją? Niekoniecznie. Rzecznik może pomóc osobie, która chce samodzielnie wystąpić do zakładu ubezpieczeń, a nie jest pewna jakie prawa i roszczenia jej przysługują. Wystąpienie Rzecznika musi też być rozpatrzone przez ubezpieczyciela i musi on na nie odpowiedzieć w ustawowym terminie. Zawsze jest też szansa, że interwencja Rzecznika spowoduje zmianę osoby prowadzącej naszą sprawę na bardziej kompetentną lub też w ogóle doprowadzi do korzystnego rozstrzygnięcia – jednak przypadki takie nie są zbyt częste.

Reasumując, skorzystanie z pomocy Rzecznika Ubezpieczonych może przynieść korzyści osobie, która napotkała na opór ubezpieczyciela przy dochodzeniu należnych świadczeń. Jednak zaangażowanie się Rzecznika w sprawę w żaden sposób nie gwarantuje pożądanego rozstrzygnięcia, Rzecznik nie może ubezpieczyciela do niczego zmusić ani nałożyć na niego żadnych kar. Jest to kolejny instrument nacisku na ubezpieczyciela na drodze postępowania polubownego – jeżeli on też zawiedzie, z reguły pozostaje już tylko wszczęcie procesu.

Maciej Gwarek

PORADY