Kto może się ubiegać?

Najbardziej bolesnym i tragicznym zdarzeniem jest przedwczesna utrata najbliższych nam osób. Oczywistym jest, że żadne pieniądze nie mogą nawet częściowo zrekompensować takiej straty. Mogą one jednak pomóc przystosować się do nowej sytuacji, zwłaszcza kiedy zmarły wnosił istotny wkład materialny w gospodarstwo domowe.

napisz do nas!
Szczegóły
Opłata wstępna brak
System rozliczenia prowizja
Koszt od 20%
Reprezentowanie na etapie sądowym tak

Osobom poszkodowanym w ten sposób przysługują odszkodowanie za śmierć, mające na celu poprawę ich sytuacji materialnej i symboliczną chociażby rekompensatę doznanej krzywdy. Swoich praw do świadczeń za śmierć osoby bliskiej można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.

Co mi przysługuje?

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli w wypadku utraciło się osobę najbliższą, można ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, na podstawie art. 446 § 3 kodeksu cywilnego. To odszkodowanie za śmierć ma na celu zrekompensowanie strat na płaszczyźnie materialnej, poniesionych z powodu utraty zmarłej osoby. Nie chodzi tu tylko o wkład finansowy, ale o całe wsparcie i pomoc, jakiej zmarły udzielał poszkodowanemu. Zatem możliwości zarobkowe zmarłego nie są jedynym ani nawet głównym czynnikiem przesądzającym o wysokości odszkodowania – nawet osoba niepracująca może wnosić duży wkład w czyjąś sytuację życiową, np. poprzez zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, etc. Przy określaniu tego wysokości tego świadczenia bierze się pod uwagę również to, co zmarły mógłby dla roszczącego zrobić w przyszłości – np. utrata dziecka pozbawia rodziców szansy na pomoc i opiekę z jego strony na starość;
  • zadośćuczynienie za krzywdę, na podstawie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić poszkodowanemu krzywdę związaną z utratą osoby najbliższej. Krzywda obejmuje wszystkie negatywne przeżycia spowodowane wypadkiem, w tym ból i cierpienie, poczucie straty i osamotnienia, problemy psychiczne. Im silniejsza była więź i im bliższe relacje roszczącego ze zmarłym, tym wyższe powinno być zadośćuczynienie;
  • zadośćuczynienie za krzywdę, na podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Przytoczony powyżej art. art. 446 § 4 k.c., ustanawiający wprost zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby najbliższej, został wprowadzony nowelizacją z dnia 13 maja 2008r. Dla szkód zaistniałych przed tą datą podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia stanowi art. 448 k.c., przewidujący zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, jakimi niewątpliwie są prawo do życia w rodzinie, więzi emocjonalnej z osobą bliską, miłości. De facto jest to świadczenie tożsame z opisanym powyżej, tylko wywiedzione z innych przepisów;
  • zwrot kosztów pogrzebu i wszystkich innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem. Art. 446 § 1 przewiduje, w przypadku zgonu osoby bezpośrednio poszkodowanej w wyniku wypadku, zwrot kosztów pogrzebu i leczenia temu, kto je poniósł. Sformułowanie „koszty pogrzebu” należy tu interpretować szeroko – są to zarówno same koszty pochówku, jak i poczęstunku dla żałobników, zakupu stosownej odzieży, ofiara za posługę kapłańską, transport i przejazdy. Należy dodać, że odszkodowanie za śmierć z ZUS nie stanowi przeszkody dla dochodzenia odszkodowania na podstawie przytoczonego przepisu kodeksu cywilnego;
  • renta z art. 446 § 2 kodeksu cywilnego. Przysługuje ona osobom, względem których na zmarły, ciążył obowiązek alimentacyjny – a zatem rodzicom, dzieciom, współmałżonkowi – a także innym osobom, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania. Renta jest odrębnym świadczeniem od stosownego odszkodowania. Wypłacana jest co miesiąc, a jej wysokość ustala się, badając wysokość dochodów zmarłego i ich części przeznaczanej na potrzeby uprawnionego do renty. Wyegzekwowanie tego świadczenia od ubezpieczyciela jest szczególnie istotne, bowiem na wiele lat lub dożywotnio zapewnia ono stabilny, regularny dochód dla rodziny zmarłego.

Odzyskujemy odszkodowania za śmierć bliskich

Nasza Kancelaria reprezentuje rodziny ofiar wypadków, uzyskując wszystkie świadczenia związane z odszkodowaniem za śmierć osoby bliskiej. Z uwagi na szczególny charakter takich spraw, postępujemy z pełnym taktem i ostrożnością, mając na względzie uczucia Klientów.

zgłoś szkodę!