Kto może się ubiegać?

Na wielu gruntach należących do osób prywatnych znajdują się słupy energetyczne bądź inne urządzenia przesyłowe (takie jak rurociągi). Właściciele tych gruntów najczęściej nie uzyskują żadnego wynagrodzenia lub innej rekompensaty za zajęcie terenu. Do często tego ponoszą dodatkowe koszty lub straty, związane np. z trudnościami w prowadzeniu gospodarki rolnej czy koniecznością umożliwienia dostępu do urządzeń przesyłowych.

Co mi przysługuje?

Osoby, na których ziemi stoją urządzenia przesyłowe, mają prawo do wynagrodzenia z tego tytułu, a także do odszkodowania za dotychczasowe bezumowne zajmowanie gruntu. Co istotne, jeśli urządzenia zostały zbudowane po 1989, obecny właściciel takiej infrastruktury nie może powołać się na zasiedzenie – jego 30-letni termin bowiem jeszcze nie upłynął.

Wysokość należnego odszkodowania jest zróżnicowana i zależy głównie od wartości gruntu, jednak często sięga wielu tysięcy złotych. Zdecydowanie więc warto dochodzić swoich praw.

Urządzenia przesyłowe postawione przed 1989

Niejasna sytuacja prawna, a także najnowsze, niekorzystne dla właścicieli gruntów orzecznictwo Sądu Najwyższego powodują, że nie rekomendujemy dochodzenia roszczeń dotyczących urządzeń zbudowanych przed 1989 rokiem - chyba że w pewnych wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy grunt został po roku 1989 nabyty od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rozpatrujemy jednak wszystkie nadesłane do nas zgłoszenia i na życzenie klientów prowadzimy również takie sprawy, w których zachodzi ryzyko stwierdzenia przez sąd przedawnienia roszczeń.

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

W przypadku dokonywanych obecnie przez zakłady energetyczne czy wodociągowe inwestycji, podejmujemy się prowadzenia rokowań i negocjacji w celu uzyskania korzystnych warunków ustanowienia służebności przesyłu dla naszych klientów. Oferujemy także szeroko pojęta pomoc prawną i doradztwo w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy

Nasza Fundacja reprezentuje klientów, na których ziemi znajdują się urządzenia przesyłowe, pomagając im w uzyskaniu należnych świadczeń. Pomagamy również przy zawieraniu umów służebności przesyłu dotyczących nowo budowanych instalacji. Tak jak i w innych sprawach, prowadzimy postępowanie zarówno na etapie polubownym, jak i przed sądem.

zgłoś szkodę!