PORADY

Odpowiedzialność deliktowa

exdelictoPisma przesyłane Poszkodowanym i Klientom przez zakłady ubezpieczeniowe często charakteryzują się pseudo-prawniczym żargonem, który osobom niezaznajomionym z prawniczą terminologią znacznie utrudnia „rozszyfrowanie” treści takiego dokumentu.

Jednym z tego typu terminów jest tzw. odpowiedzialność deliktowa. Jest ona, zaraz obok odpowiedzialności kontraktowej (ex contractu), jednym z dwóch rodzajów odpowiedzialności cywilnej, a więc takiej, na podstawie której można ubiegać się odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC.

Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) jest rodzajem odpowiedzialności cywilnoprawnej powstałej na skutek czynu niedozwolonego. Najjaśniej ten rodzaj odpowiedzialności definiuje art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Aby mówić o odpowiedzialności ex delicto musi zatem powstać szkoda, a osoba odpowiedzialna za tą szkodę musi dokonać czynu niedozwolonego (czynem może też być zaniechanie). Trzecim elementem jest związek przyczynowo-skutkowy prowadzący bezpośrednio od dokonania czynu niedozwolonego do powstania szkody.

Odpowiedzialność deliktowa, w jej klasycznym rozumieniu jest odpowiedzialnością na zasadzie winy, może jednak też wystąpić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Mówimy o niej, gdy dana osoba sama nie wyrządziła szkody lub też nie popełniła swoim działaniem czynu zabronionego, ale przepisy nakładają na nią odpowiedzialność cywilną. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka występuje wtedy, kiedy szkoda została wyrządzona przez osobę, nad którą jesteśmy zobowiązani do nadzoru, przez należące do nas zwierzę, jak również gdy szkoda powstała w związku z działaniem należącego do nas środka transportu (np. samochód) lub przedsiębiorstwa (np. zakład produkcyjny) napędzanego siłami przyrody.

Tak więc odpowiedzialność deliktową ponosi sprawca wypadku samochodowego (szkoda), który przekroczył prędkość (czyn niedozwolony), ale również i właściciel psa, który uciekł i pogryzł dziecko sąsiada.

Tymoteusz Krężel

PORADY